สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร

0-2415-0054 ต่อ 2804

เบอร์มือถือ

065-946-6214

อีเมล์

ใบสมัครออนไลน์

  รูปถ่าย

  ตำแหน่งที่สมัคร

  วันที่

  ทราบข่าวจาก

  เงินเดือนที่ต้องการ

  ชื่อ / นามสกุล(ไทย)

  ชื่อ / นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่

  โทรศัพท์มือถือ

  E-mail

  วัน/เดือน/ปี เกิด

  อายุ / ปี

  น้ำหนัก / กก.

  ส่วนสูง / ซม.

  สถานภาพ

  การรับราชการทหาร

  ประวัติการศึกษา

  มัธยมศึกษา

  ชื่อสถานศึกษา

  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.

  วุฒิการศึกษา

  สาขา

  เกรดเฉลี่ย

  อาชีวศึกษา

  ชื่อสถานศึกษา

  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.

  วุฒิการศึกษา

  สาขา

  เกรดเฉลี่ย

  มหาวิทยาลัย

  ชื่อสถานศึกษา

  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.

  วุฒิการศึกษา

  สาขา

  เกรดเฉลี่ย

  ใบกว.

  อื่นๆ(ระบุ)

  ชื่อสถานศึกษา

  สำเร็จการศึกษา พ.ศ.

  วุฒิการศึกษา

  สาขา

  เกรดเฉลี่ย

  ใบกว.

  ประสบการณ์การทำงาน หรือ ฝึกงาน (ปัจจุบันถึงอดีตตามลำดับ)

  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) จาก

  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) ถึง

  ชื่อสถานประกอบการ

  ตำแหน่ง

  ลักษณะงานที่ทำ

  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) จาก

  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) ถึง

  ชื่อสถานประกอบการ

  ตำแหน่ง

  ลักษณะงานที่ทำ

  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) จาก

  ระยะเวลาที่ทำงาน (วัน/เดือน/ปี) ถึง

  ชื่อสถานประกอบการ

  ตำแหน่ง

  ลักษณะงานที่ทำ

  การใช้ภาษา

  อังกฤษ

  พูด

  อ่าน

  เขียน

  อื่นๆ(ระบุ)

  พูด

  อ่าน

  เขียน

  ความสามารถพิเศษ

  พิมพ์คอมพิวเตอร์

  จำนวนคำ/นาที

  ด้านอื่นๆ

  ผ่านการฝึกอบรม

  หลักสูตร

  ท่านสามารถขับรถยนต์ได้หรือไม่

  ท่านมีใบขับขี่รถยนต์หรือไม่

  ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ

  *เฉพาะไฟล์ .pdf ไม่เกิน 5MB

  คุณยินยอมที่จะให้เว็บไซต์นี้เก็บข้อมูลที่คุณให้มาหรือไม่ ไฟล์แนบ (Resume)*เฉพาะไฟล์ .pdf ไม่เกิน 5MB

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้รวมถึงเอกสารที่นำมาแสดงและรายละเอียดข้อมูลที่ให้ไว้เป้นความจริงทุกประการ

  ลงชื่อ (ผู้สมัคร)

  วันที่