วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริหารซัพพลายเชนเพื่อส่งมอบชีวมวลและสินค้าเกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาคอาเซียน
ภายในปี 2025 โดยมีโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมมุ่งมั่นและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยชีวมวลที่หลากหลาย ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมีปริมาณชีวมวลที่สามารถส่งถึงลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์ รวมทั้งการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท