ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชีวมวล จาก เอเชีย ไบโอแมส

ชีวมวล (Biomass) คือ สิ่งได้จากสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เช่น ผลผลิตรองจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรและป่าไม้ เป็นต้น ชีวมวลที่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง (“เชื้อเพลิงชีวมวล”) จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า โดยกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงานขึ้นกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลที่ผู้ใช้เลือก ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลที่นำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

กะลาปาล์ม

ไม้สับชีวมวล

ขี้กบ

ขี้เลื่อย

ไม้ยางพารา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชีวมวล จาก เอเชีย ไบโอแมส

ชีวมวล (Biomass) คือ สิ่งได้จากสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เช่น ผลผลิตรองจากกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตส่วนเหลือหลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรและป่าไม้ เป็นต้น ชีวมวลที่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง (“เชื้อเพลิงชีวมวล”) จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า โดยกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงานขึ้นกับเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลที่ผู้ใช้เลือก ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลที่นำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

กะลาปาล์ม

 

ไม้สับชีวมวล

ขี้กบ

ขี้เลื่อย

ไม้ยางพารา