ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ Asia Biomass Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ABM
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการจัดจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000061
ทุนจดทะเบียน 225,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 400,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 273/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-415-0054
โทรสาร 02-894-0066
Website www.asiabiomass.com
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 02-415-0054 ต่อ 2619
โทรสาร : โทรสาร : 02-894-0066
Email : apiratee@asiabiomass.com
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ : 02-415-0054 ต่อ 2629
Email : ir@asiabiomass.com
นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-654-5472
ผู้สอบบัญชี นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8622

นายปรีชา สงวน
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6718

นายสมชาติ กาลสุข
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9669

นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10467

นายอภิชาต บุญเกิด
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4963

บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
เลขที่ 246 อาคารไทมส์ สเเควร์ ชั้น 21 ห้องเลขที่ 21-01 ถนนสุขุมวิท 12-14 เเขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110