Select Page

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ

รายชื่อบริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้นโดย ABM (ร้อยละ) การประกอบธุรกิจ
บริษัท ภาประภัส จำกัด 99.99% จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด 99.99% ให้บริการขนส่งสินค้า
บริษัท แอลฟ่า จี เวนเจอร์ จำกัด 99.99% ลงทุนในธุรกิจอื่น
PT Asia Biomass Indonesia 99% จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศอินโดนีเซีย และจัดจำหน่ายให้กับ ABM แต่เพียงผู้เดียว
Asia Biomass Energy SDN. BHD. 55% จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศมาเลเซีย ในบริเวณอาณาเขตเมือง Bintulu และจัดจำหน่ายให้กับ ABM แต่เพียงผู้เดียว
Asia Biomass Resource SDN. BHD. 55% จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจาก ประเทศมาเลเซีย ยกเว้นบริเวณเขตเมือง Bintulu และจัดจำหน่ายให้กับ ABM แต่เพียงผู้เดียว
บริษัท ทุนทำดี จำกัด 44.9925% รับขายฝากอสังหาริมทรัพย์