สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ปี 2565 เป็นอีกหนึ่งปีที่จะยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ สำหรับการทำธุรกิจของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) “ABM” เป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปจะกลายมาเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมของโครงสร้างการค้าโลก โดยในระยะที่ผ่านมาชาติมหาอำนาจได้ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อโครงสร้างการค้าโลกให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สหรัฐฯ และยุโรปได้ออกกฎหมายควบคุมการนำเข้าที่เน้นสินค้ากลุ่ม carbon footprint ต่ำขณะเดียวกัน จีนเองก็ออกมาตรการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานจาก Fossil หันไปใช้พลังงานสะอาด หรือ พลังงานชีวมวลมากขึ้น เนื่องจากการใช้พลังงานชีวมวลจะปล่อย Biogenic CO2 และเกิดการหมุนเวียนคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการดูดซับของพืช โดยกระบวนการสังเคราะห์แสง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงควรเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการส่งออกสินค้าที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ABM มีคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้แข็งแรงเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมต่อการปรับตัวทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

กุญแจสำคัญของการข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ คือการขยายธุรกิจโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชีวมวล ทั้งในและนอกอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อหาโอกาสการเติบโตของบริษัทอย่างก้าวกระโดด ต่อยอดบนโครงสร้างพื้นฐาน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ขององค์กรที่มีอยู่ และลงมือปฏิบัติให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการบริหารการ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงแม้จะมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมากมาย การพัฒนาให้องค์กรมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้น สรรหาบุคลากรใหม่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาร่วมทีม และการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดูแลชุมชนรอบข้าง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทและชุมชน อาทิ โครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เช่น โครงการปลูกต้นกระท่อมในชุมชนทางภาคใต้ เพื่อส่งออกสินค้าไปทำยาปฏิชีวนะที่ต่างประเทศ

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การต่อยอดธุรกิจบนพื้นฐานการเป็น Supply Chain Facilitator โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนากระบวนการผลิตและบริการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร่วมกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)ได้มีการขยายธุรกิจโรงงานไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง เชื่อมโยงและขยายผลระบบการบริหารจัดการ (Integrated Management System) ร่วมกับคู่ค้า เพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการลูกค้า

มีการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และ ระบบ PEFC ซึ่งหลักสำคัญในการจัดการป่าไม้ คือ ต้องดูแลคนในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ ชุมชน ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ จัดการพื้นที่ป่าด้วยแผนการจัดการ ติดตามผล และแก้ปัญหา นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ดูแลคนเท่านั้น แต่ต้องดูแลธรรมชาติด้วย ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ หรือพื้นที่โดยรอบ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะมีต้นไม้ใหม่เสมอในอนาคต ทำให้พื้นที่ป่าปลูกยังคงอยู่ ระบบการจัดการนี้บริษัทฯ ได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำระบบจัดการป่าไม้ไปใช้ เพื่อช่วยยกระดับเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของไทยให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไปแข่งขันกับตลาดโลกได้, มาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015), มาตรฐานการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) รวมทั้ง มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทำ รวมทั้งกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจโดยเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า Biomaterial ที่เป็น high-value product เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนรวมทุกๆ ท่านตลอดไป