Select Page

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

เรียน ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ในปี 2562 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับปัจจัยพิเศษ อาทิ สงครามการค้า ทำให้ภาคส่งออกไทยหดตัวลงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว อาทิ ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัล กระบวนการผลิตสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับภาคบริการมากขึ้น หรือ product as a service ทำให้หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทเผชิญความท้าทายอย่างหนักหน่วงสำหรับเรา ทั้งในด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการจัดหาชีวมวล นโยบายจากทางภาครัฐที่มีการสนับสนุนโรงไฟฟ้าจากชีวมวลลดลงตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ตลาดชีวมวลในกลุ่มประเทศคู่ค้า ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การบริหารการจัดส่งเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บและโยกย้ายสินค้าที่ไม่จำเป็นลง และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โปร่งใส  ยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตของบริษัท และมุ่งมั่นสร้างสมดุลของการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาธรรมมาภิบาลจากระดับดี (3 ดาว) มาเป็นระดับดีมาก (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  CG ระดับดีมาก หรือ 4 ดาว จากการประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

บริษัทมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยขยายมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน ISO 14001:2015 พร้อมทั้งกระบวนการควบคุมแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ไม้ที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ประเภท CoC (Chain-of-Custody) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากไม้และป่าไม้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดการแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป และการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ ตลอดซัพพลายเชน จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล

ท้ายที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนรวมทุกๆ ท่านตลอดไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการบริษัท