Select Page

คณะกรรมการบริษัท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

 • ประธานกรรมการ

นางณัชปภา ควรสถาพร

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร

นายพนม ควรสถาพร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

 • ประธานกรรมการ

นางณัชปภา ควรสถาพร

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร

นายพนม ควรสถาพร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ