คณะกรรมการบริษัท

นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นางณัชปภา ควรสถาพร

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ

นายพนม ควรสถาพร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • กรรมการ/กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

 • กรรมการ/กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท.สมเกียรติ แสงสินศร

 • กรรมการ/กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจไม้ยางพารา ธุรกิจสินค้าเกษตร ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการโลจิสติกส์ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
1 นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ x x x x x x x x x
2 นางณัชปภา ควรสถาพร x x x x x x x x x x
3 นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร x x x x x x x x x x x
4 นายพนม ควรสถาพร x x x x x x x x x
5 นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ x x x x x x x x x
6 นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา x x x x x x
7 พลตำรวจโท สมเกียรติ แสงสินศร x x x x x x

นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์วิชัย

 • ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นางณัชปภา ควรสถาพร

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการบริหาร

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ

นายพนม ควรสถาพร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหาร

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • กรรมการ/กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

 • กรรมการ/กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท. สมเกียรติ แสงสินศร

 • กรรมการ/กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

แสดงทักษะเฉพาะด้าน

รายชื่อกรรมการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจไม้ยางพารา ธุรกิจสินค้าเกษตร ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการโลจิสติกส์ กฎหมาย การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
1 นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ x x x x x x x x x
2 นางณัชปภา ควรสถาพร x x x x x x x x x x
3 นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร x x x x x x x x x x x
4 นายพนม ควรสถาพร x x x x x x x x x
5 นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ x x x x x x x x x
6 นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา x x x x x x
7 พลตำรวจโท สมเกียรติ แสงสินศร x x x x x x