ผู้บริหาร

คุณธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

กรรมการผู้จัดการ

คุณปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

คุณอภิรตี สกุลอินทร์

เลขานุการบริษัท
และ ผอ.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

ผอ.ด้านบริหารการจัดหา
และ ซัพพลายเชน

คุณพิมชญา ควรสถาพร

ผช.ผอ.ด้านบริหารการขาย
และ การตลาด

คุณชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

ผช.ผอ.ด้านบริหารโลจิสติกส์
และ ซัพพลายเซน

คุณอรมล ดุลยเกษม

ผช.ผอ.ด้านบริหารการเงิน
และ สารสนเทศ

ผู้บริหาร

คุณธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

กรรมการผู้จัดการ

คุณปองธรรม แดนวังเดิม

รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

คุณอภิรตี สกุลอินทร์

เลขานุการบริษัท
และ ผอ.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

ผอ.ด้านบริหารการจัดหา
และ ซัพพลายเชน

คุณพิมชญา ควรสถาพร

ผช.ผอ.ด้านบริหารการขาย
และ การตลาด

คุณชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

ผช.ผอ.ด้านบริหารโลจิสติกส์
และ ซัพพลายเซน

คุณอรมล ดุลยเกษม

ผช.ผอ.ด้านบริหารการเงิน
และ สารสนเทศ