CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

ABM เติมพลังสร้างสรรค์โลกสีเขียว

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (Asia Biomass Public Company Limited) ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานชีวมวลที่ได้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล(BiomassFuel)หลากหลายประเภทเพื่อให้สามารถทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ น้ำมันเตา รวมทั้งเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลนั้นสามารถประะหยัดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่ต้องการใช้พลังงาน

บริษัทฯ ยังยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดียึดมั่นในหลักจริยธรรมควบคู่กับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคม ปลูกฝังการมีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)ที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง ยั่งยืน ABM ตะหนักถึงความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างมากจึงได้กำหนดนโยบายสำคัญ ดังนี้

1. สนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรากฐานมั่นคงแข็งแรง ก็จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วย
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทย
3. ส่งเสริมสัมมาอาชีพ โดยส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นให้สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดไป
4. ส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา บริษัท ฯ มุ่งมั่นในเรื่องของการใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่เสมอ จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักเสมอว่าชุมชนและ พนักงาน ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรทั้งสิ้น ฉะนั้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของบริษัท จึงมุ่งที่จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องและดีที่สุด และ ABM ยังได้ปลูกจิตสำนึกลงในใจ ของพนักงานทุกคนว่า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจะต้องควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจชุมชน และการดำเนินธุรกิจกับ การร่วมสร้างสังคมจะต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันอย่างเสมอภาค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป