ติดต่อเลขานุการบริษัท

ติดต่อเลขานุการบริษัท

นางอภิรตี สกุลอินทร์

เลขานุการบริษัทฯ ผอ.ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

เบอรโทรศัพท์

02-415-0054 ต่อ