คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

1. กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

พล.ต.ท.สมเกียรติ  แสงสินศร

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

2.คณะกรรมการบริหาร

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ

นายปองธรรม แดนวังเดิม

 • รองประธานกรรมการบริหาร

นางณัชปภา ควรสถาพร

 • กรรมการบริหาร

นายพนม ควรสถาพร

 • กรรมการบริหาร

3.คณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ

นายพนม ควรสถาพร

 • กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้จัดการ

4.คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นางสาวปิ่นมณี  เมฆมัณฑนา

 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

5.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้จัดการ

นายปองธรรม แดนวังเดิม

 • รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางณัชปภา ควรสถาพร

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางอภิรตี สกุลอินทร์

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยรัตน์ เดชไพบูลย์ยศ

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง