นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน จึงเห็นควร ให้มีการประมวลและจัดทำหลักบรรษัทภิบาลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยึดมั่น ในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนด นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และ การกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

นโยบายสำคัญ

  กฎบัตร

   เอกสารสำคัญ

    การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

    จดหมายลงทะเบียนกรรมการตรวจสอบ

    บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
    273/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
    กรุงเทพฯ 10150

    ac@asiabiomass.com