รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,768
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 3,575

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11 มี.ค. 2565

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float) 36.71

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย พนม ควรสถาพร 58,529,805 19.51
2 นาย อธิภัทร ควรสถาพร 19,655,000 6.55
3 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร 19,395,000 6.47
4 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 15,000,099 5.00
5 นาง ณัชปภา ควรสถาพร 14,970,198 4.99
6 นาง พนิดา ควรสถาพร 14,650,002 4.88
7 นาย วินัย ควรสถาพร 13,571,497 4.52
8 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร 10,102,674 3.37
9 น.ส. ธิญาดา เมฆพงษ์สาทร 10,102,674 3.37
10 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร 10,102,674 3.37