ความเป็นมาขององค์กร

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

ปี 2561

 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 1 ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ของกระทรวงแรงงาน
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2561 บริษัทร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายไม้โตเร็ว (Acacia Species) ล่วงหน้า ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • วันที่ 26 พฤษจิกายน 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
  บริษัท เอบีเอ็ม เพลเลทส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ต่อหุ้น โดยบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 99,997 หุ้น หรือ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2560

 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 74.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 76.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 148.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 73.00 ล้านหุ้น (2) ประชาชน เป็นครั้งแรกจำนวน 75.00 ล้านหุ้น และพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 และจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 36.50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 150.00 ล้านบาท และชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 225.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ปี 2559

 • บริษัทได้รับการรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ว่าบริษัทมีมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชีวมวลอัดแท่ง ขี้กบ ขี้เลื่อย ไม้สับและส่วนอื่นๆ ของไม้ ของบริษัท

ปี 2558

 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 76.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 699,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
 • Asia Biomass Energy SDN. BHD. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 0.50 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 0.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558
 • Asia Biomass Resources SDN. BHD. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้านริงกิตมาเลเซีย และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซียโดยบริษัทถือหุ้นใน ABR ร้อยละ 55.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 45.00 ถือหุ้นโดยพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย 3 ราย ได้แก่ นาย Law Hieng Chai นาย Ho Kim Hee และนาย Lai Che Sieng

ปี 2557

 • Asia Biomass Energy SDN. BHD. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.40 ล้านริงกิตมาเลเซีย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น โดยบริษัทถือหุ้นใน ABE ร้อยละ 55.00 ส่วนที่เหลือร้อยละ 45.00 ถือหุ้นโดยพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย 2 ราย ได้แก่ นาย Lau Hieng Ung และ นาย Law Hieng Chai
 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6.10 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ปี 2556

 • PT. Asia Biomass Indonesia จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศ อินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 13,930.80 ล้านรูเปียห์ (เทียบเท่ากับ 1.20 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.16 ล้านรูเปียห์ต่อหุ้น (เทียบเท่ากับ 100 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ทุนชำระแล้วเท่ากับ 3,482.70 ล้านรูเปียห์ (เทียบเท่ากับ 0.30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.00 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว

ปี 2554

 • เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บริษัทเข้าซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด และ บริษัท ภาประภัส จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ที่มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 39,998 หุ้น และ 9,998 หุ้น ตามลำดับ ทำให้บริษัทถือหุ้นใน 2 บริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ

ปี 2552

 • บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 • บริษัท ภาประภัส จำกัด จัดตั้ง ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น เท่ากับ 1.00 ล้านบาท และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นทั้งหมด

ปี 2547

 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2542

 • บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ปี 2533

 • บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด จัดตั้ง ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2533 โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น โดยครอบครัวควรสถาพรถือหุ้นทั้งหมด

ปี 2527

 • บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งในนาม บริษัท อุตสาหกรรมผงธูปไทย จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2527 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท และแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น