ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ล้านบาท 
ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 ไตรมาส 1/2566 ไตรมาส 2/2566
ผลการดำเนินงาน
รายได้ 708.47 825.74 508.79 623.49
กำไรขั้นต้น 105.84 102.49 53.35 69.05
กำไรสุทธิ 9.13 10.71 (32.40) (22.53)
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ 1408.24 1276.24 1201.42 1253.85
หนี้สิน 1025.06 702.69 655.97 727.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น 383.42 573.56 545.45 526.28
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 ไตรมาส 1/2566 ไตรมาส 2/2566
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 0.93 1.07 0.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 28.98 5.40 35.10 43.57
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59.49 33.26 65.74 46.36
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 8.69 3.77 12.89 13.51
วงจรเงินสด (วัน) 79.78 34.89 87.95 76.41
ความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.94 12.41 10.49 11.07
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.29 1.30 (6.37) (3.61)
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.50 0.65 0.42 0.50
นโยบายทางการเงิน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.67 1.23 1.20 1.38

ล้านบาท 
ข้อมูลทางการเงิน 2562 2563 2564 2565
ผลการดำเนินงาน
รายได้ 1,332.00 1,567.78 1,928.30 2,715.69
กำไรขั้นต้น 265.07 281.45 311.36 375.23
กำไรสุทธิ (15.66) 17.10 22.02 34.95
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ 714.96 892.99 1,032.35 1,276.24
หนี้สิน 501.17 663.44 674.71 702.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น 408.20 229.56 357.64 573.56
อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564 2565
สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 0.85 0.89 1.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.34 43.24 41 21
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49.78 51.21 50 42
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 13.68 16.78 15 5
วงจรเงินสด (วัน) 75.44 77.68 77 57
ความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.03 0.18 16.32 13.82
อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.68) 0.01 1.39 1.29
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.95 1.95 2.00 2.13
นโยบายทางการเงิน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.32 2.89 1.89 1.23

หมายเหตุ คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง