คุณวุฒิการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต Civil Engineering, Lamar University, Texas, USA.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012
 • หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 27/2004
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 26/2011
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 24/2005

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)

2560 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ บริษัท ลาว อาโกรเทค มหาชน

2558 – ปัจจุบัน       ●             ประธารกรรมการ บจก. โอพีจีเทค

2558 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์

2558 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2557 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี

2557 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

2554 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์

2554 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง

2551 – ปัจจุบัน       ●             ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์

2552 – 2557          ●             กรรมการบริษัท บจก.ซาการี รีซอร์เซส

2552– 2556          ●             กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง

2551– 2556          ●             ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)

2549– 2559          ●             กรรมการ บมจ. ไทยลู้บเบส

2549 – 2555         ●             กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน : -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ประธานกรรมการ บริษัท ลาว อาโกรเทค มหาชน
 • ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
 • ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)
 • กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
 • กรรมการ บจก. โอพีจีเทค
 • ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 5.00%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี