ESG คืออะไร ? | สำคัญอย่างไร ?

2 ธ.ค., 2022 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

ESG คือ Environment(สิ่งแวดล้อม), Social(สังคม) และ Governance(การกำกับดูแล) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน และ เป็นหลักการที่ใช้วัดการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ

✅ Environment(สิ่งแวดล้อม)
ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชี้วัดความรับผิดชอบของบริษัท ที่มีต่อ ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

✅ Social(สังคม)
ให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน ชี้วัดผลลัพธ์ที่ดี จากการสร้างความสัมพันธ์ และ สร้างความเท่าเทียมให้กับคนทุกกลุ่ม

✅ Governance(การกำกับดูแล)
ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ชี้วัดทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

ESG สำคัญอย่างไร ?
💚 สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของธุกิจที่มีต่อสังคม
💚 สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
💚 พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ลงทุนแล้วเกิดผลกระทบเชิงบวก ธุรกิจสามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตราฐาน ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ผลประกอบการเพียงอย่างเดียว

🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊