สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

Tel

02 415 0054 ext. 2806, 2801,2804

Mobile

0659466214

Join Us

Export Sales Manager
Job Description:

 • Generate sales to meet annual sales target.
 • Forecast and achieve sales targets for export markets.
 • Prospect for potential new clients and turn this into increased business.
 • Visit clients and follow up on proposed Export Sale. (Japan, Korea, China, SEA)
 • Create and maintain good relationship with both existing and future client.
 • Call on and follow up closely with clients, makes offers and proposals to conclude sales for company’s biomass
 • Assist and coordinate in loading and discharging Biomass activity.
 • Present to and consult with senior level management on business trends with a view to developing new services, products and distribution channels.

Qualifications:

 • Over 30 years of age
 • A bachelor’s degree in agricultural economics, business, international business or marketing MBA or other related degree is a plus
 • Minimum 3-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Familiarity / Japan / Korea Market
 • Fluent English(spoken & written)
 • Japanese, Korean and SEA is an advantage
 • Computer literacy.
 • Strong communication skill.
 • Direct experience in Biomass product commodity prefer advance.
 • Able to work under pressure.
 • Expert in commodity Trading

QC Manager
Job Description:

 1. ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสินค้า
 2. จัดทำมาตรฐาน ISO 9001
 3. ควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
 4. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ โรงงานคู่ค้า

Qualifications:

 1. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติ
 4. มีความรู้ด้านการจัดทำรายงาน ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6. มีความรู้ด้านระบบ ISO:9001
 7. มีประสบการณ์ ด้าน Inspection เกี่ยวกับสินค้าด้านการเกษตร /แร่/ชีวมวล

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกรายได้ให้ครบถ้วนและจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 2. ตรวจสอบและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แผนวางบิล นำไปส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด
 3. จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายละเอียดรายได้ ลูกหนี้คงค้างประจำเดือน จัดทำข้อมูลส่งผู้สอบบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้งตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้า
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิ ป.ตรี ด้านบัญชี
 2. อายุ 30-40 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์ระดับบริหาร 3 ปี
 4. มีทักษะด้านการปิดบัญชี ภาษี จัดทำงบกระแสเงินสดได้
 5. มีความกระตือรือร้น ,ความละเอียดรอบคอบ, Can do Attitude
 6. มีประสบการณ์ด้าน Navision หรือ ERP อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

FSC/PEFC CoC Officer
หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 1. บริหารจัดการ Plantation
 2. บริหารจัดการโครงการสวนป่า และ Project ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี คณะวนศาสตร์
 3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้นในการทำงาน
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 5. สามารถปฏิบัติงานที่สาขาบางกุ้งได้ (จ.สุราษฏร์)