บอกเล่าเรื่องพลังงาน

รีไซเคิล เชื้อเพลิงชีวมวล เป็น พลังงานสะอาด

รีไซเคิล เชื้อเพลิงชีวมวล เป็น พลังงานสะอาด

รีไซเคิล เชื้อเพลิงชีวมวล เป็น พลังงานสะอาด Global Recycling Day หรือ วันรีไซเคิลของโลก (ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี) เป็นวันที่เราจะรณรงค์และให้ความสำคัญของการ " หมุนเวียน รีไซเคิล ลดปริมาณขยะ " เหตุผลที่ต้องทำการหมุนเวียนและรีไซเคิลทรัพยากรที่เราใช้ไปแล้ว...

read more
เชื้อเพลิง ชีวมวล ดีกว่า ฟอสซิล ?

เชื้อเพลิง ชีวมวล ดีกว่า ฟอสซิล ?

การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมีส่วนในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ? ในเมื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 🤔 💖 เชื้อเพลิงชีวมวล การเผาเชื้อเพลิงชีวมวล จะปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรอยู่แล้ว...

read more
รู้ไหม ทำไมชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน ?

รู้ไหม ทำไมชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียน ?

💚 พลังงานหมุนเวียน 💚 แหล่งพลังงานสำคัญที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำ ๆ ไม่หมดไป โดยมากมักมีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล หรือ ผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 💚 ชีวมวล 💚...

read more
ESG ความสำคัญที่ SME ต้องปรับตัว

ESG ความสำคัญที่ SME ต้องปรับตัว

ใส่ใจความยั่งยืน เพื่อชนะใจผู้บริโภค (Sustainability) ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่แสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ของกิจการ เพิ่มโอกาสที่ดี สร้างผลตอบแทนในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่...

read more
ESG คืออะไร ? | สำคัญอย่างไร ?

ESG คืออะไร ? | สำคัญอย่างไร ?

ESG คือ Environment(สิ่งแวดล้อม), Social(สังคม) และ Governance(การกำกับดูแล) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน และ เป็นหลักการที่ใช้วัดการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ ✅...

read more
ไม้สับ มาจากไหน ?

ไม้สับ มาจากไหน ?

เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตจากไม้เนื้อแข็ง จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้(ปีกไม้) หรือ จากสวนยางพาราของเกษตรกร (ไม้ฟืน) ภายใต้แนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการสับย่อยให้มีขนาดประมาณ 1-2 นิ้ว เหมาะสำหรับการใช้ในเตาเผา (Boiler)...

read more