ECO LABEL ”สัญลักษณ์รักษ์โลก” ที่ใช้ในประเทศไทย

29 พ.ค., 2023 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

✅ สัญลักษณ์ อุตสาหกรรมสีเขียว

หรือ Green Industry โดย กระทรวงอุตสาหกรรม สินค้าที่มีสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ฝา ไม้อัด ฉนวนกันความร้อน หรืออุปกรณ์ต่อเติมตกแต่งต่าง ๆ ถือว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

✅
สัญลักษณ์ G
มาตรฐานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รับรองว่ากระบวนการผลิต หรือการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

✅
สัญลักษณ์ FSC
ได้รับการยอมรับในระดับสากล FSC หรือ Forest Stewardship Council คือองค์กรพิทักษ์ป่าซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าหมุนเวียน ดังนั้นสินค้าใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์ FSC กำกับอยู่ถือว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตและแปรรูป

✅
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
โดยกระทรวงพลังงาน เครื่องมือตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพประหยัดไฟฟ้า คุณสมบัติที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกชนิดต้องมีความโดดเด่นด้านประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือใส่ใจเรื่องปัญหาโลกร้อน ฉลากนี้แสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญลักษณ์ 5 ดาว หมายถึงประสิทธิภาพในการประหยัดไฟที่ดีที่สุด

✅
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
หรือ ฉลากลดโลกร้อน คือ ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมิน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

✅
ฉลาก เขียว / ฉลาก ตะกร้าเขียว
รับรองให้สินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ การติดฉลากเขียวบนสินค้ามีความหมายว่า สินค้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การขนส่ง กำจัดของเสีย บรรจุภัณฑ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

✅
ฉลาก รีไซเคิล
บางส่วนหรือทั้งหมดของอุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ได้
อ้างอิง : deqp.go.th, tei.or.th, greenindustry.diw.go.th, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม