E-bottom_test

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลรายไตรมาส
ข้อมูลรายปี
ข้อมูลรายไตรมาส

ล้านบาท 

ข้อมูลทางการเงิน

ไตรมาส 2/2561

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 2/2562

ผลการดำเนินงาน

รายได้

359.98 313.72 337.39 315.56 327.64

กำไรขั้นต้น

67.73 55.53 39.34 65.32 60.53

กำไรสุทธิ

(1.78) (8.71) (20.01) (5.35) (3.81)

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

755.66 772.36 647.64 669.99 662.21

หนี้สิน

485.19 514.27 408.20 436.09 433.09

ส่วนของผู้ถือหุ้น

270.47 258.09 239.44 233.91 229.13

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

ไตรมาส 2/2561

ไตรมาส 3/2561

ไตรมาส 4/2561

ไตรมาส 1/2562

ไตรมาส 2/2562

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.94 0.91 0.81 0.81 0.80

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

32.81

36.16 38.23 38.67 38.06

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

103.72

99.55 77.12 62.67 56.81

ระยะเวลาชำระหนี้

(วัน)

17.04

15.18 14.55 15.67 18.34

วงจรเงินสด

(วัน)

119.49

120.52 100.79 85.67 76.53

ความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้น

(%)

15.34 17.39 11.23 20.10 18.47

อัตรากำไรสุทธิ

(%)

(0.52) (2.79) (5.96) (1.71) (1.16)

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

1.66

1.62 1.74 1.84 1.87

นโยบายทางการเงิน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

1.79

1.99 1.70 1.86 1.89
ข้อมูลรายปี

ล้านบาท 

ข้อมูลทางการเงิน

2559

2560

2561

ผลการดำเนินงาน

รายได้

1,294.83

1,246.06

1,298.21

กำไรขั้นต้น

288.08

299.84

216.99

กำไรสุทธิ

26.35

15.42

(35.96)

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

761.98

808.45

647.64

หนี้สิน

628.71

655.53

408.20

ส่วนของผู้ถือหุ้น

133.27

152.92

239.44

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

2559

2560

2551

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.74

0.77

0.81

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

37.84

32.79

31.88

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

76.99

104.92

91.82

ระยะเวลาชำระหนี้

(วัน)

10.21

11.00

7.68

วงจรเงินสด

(วัน)

104.63

126.71

116.02

ความสามารถในการทำกำไร

กำไรขั้นต้น

(%)

21.24

23.75

16.11

กำไรสุทธิ

(%)

2.02

1.25

(2.40)

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

1.69

1.59

1.78

นโยบายทางการเงิน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

4.72

4.29

1.70

2562
2561
2560
2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 109KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 120KB


2561

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 197 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 119 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 115 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 114 KB


2560

งบการเงินปี 2560

(สอบทานแล้ว)


ขนาไฟส์ : 206 KB


 
2562
2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562


ขนาไฟส์ : 572KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562


ขนาไฟส์ : 638KB