นายอภิสิทธิ์ รุจิเกีรติกำจร

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกีรติกำจร

คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต Civil Engineering, Lamar University, Texas, USA. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012 หลักสูตร Director Accreditation...