ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ เป็นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากแหล่งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (“Supplier”) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานความร้อนและนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของตน กล่าวคือ ผู้ใช้จะนำเชื้อเพลิงชีวมวลไปเผาในเตาเผา เพื่อให้เกิดความร้อนในหม้อไอน้ำ (Boiler) จนน้ำในหม้อไอน้ำเดือดและกลายเป็นไอน้ำ โดยไอน้ำที่ได้จะมีความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลตามที่ผู้ใช้กำหนดไว้ และผู้ใช้จะนำไอน้ำนี้ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป เช่น นำไปใช้หมุนกังหันไอน้ำเพื่อ

ผลิตไฟฟ้า นำไปใช้เป่าอากาศเพื่อทำให้เส้นใยผ้าแห้งในโรงงานทอผ้า และนำไปใช้ฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ ไอน้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรูปแบบในกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขั้นตอน ขึ้นกับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจะต้องเลือกประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเผาและหม้อไอน้ำที่มีอยู่ โดยบางเทคโนโลยีสามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้ประเภทเดียว แต่บางชนิดสามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้หลายประเภท ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้หลายประเภทจะสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้งาน เนื่องจากสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทหนึ่ง ทดแทนอีกประเภทได้ โดยสินค้าของบริษัทมีดังนี้

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

กะลาปาล์ม

ไม้สับชีวมวล

ขี้กบ

ขี้เลื่อย

ไม้ยางพารา

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก คือ การจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้า และผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวล กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ เป็นต้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากแหล่งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (“Supplier”) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีการเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นพลังงานความร้อนและนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของตน กล่าวคือ ผู้ใช้จะนำเชื้อเพลิงชีวมวลไปเผาในเตาเผา เพื่อให้เกิดความร้อนในหม้อไอน้ำ (Boiler) จนน้ำในหม้อไอน้ำเดือดและกลายเป็นไอน้ำ โดยไอน้ำที่ได้จะมีความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลตามที่ผู้ใช้กำหนดไว้ และผู้ใช้จะนำไอน้ำนี้ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป เช่น นำไปใช้หมุนกังหันไอน้ำเพื่อ

ผลิตไฟฟ้า นำไปใช้เป่าอากาศเพื่อทำให้เส้นใยผ้าแห้งในโรงงานทอผ้า และนำไปใช้ฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ ไอน้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายรูปแบบในกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม และในแต่ละขั้นตอน ขึ้นกับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจะต้องเลือกประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีของเตาเผาและหม้อไอน้ำที่มีอยู่ โดยบางเทคโนโลยีสามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้ประเภทเดียว แต่บางชนิดสามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้หลายประเภท ซึ่งเทคโนโลยีที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้หลายประเภทจะสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้งาน เนื่องจากสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทหนึ่ง ทดแทนอีกประเภทได้ โดยสินค้าของบริษัทมีดังนี้

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

กะลาปาล์ม

 

ไม้สับชีวมวล

ขี้กบ

ขี้เลื่อย

ไม้ยางพารา