รีไซเคิล เชื้อเพลิงชีวมวล เป็น พลังงานสะอาด

27 มี.ค., 2023 | บอกเล่าเรื่องพลังงาน

♻ รีไซเคิล เชื้อเพลิงชีวมวล เป็น พลังงานสะอาด 🌍
Global Recycling Day หรือ วันรีไซเคิลของโลก (ตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี) เป็นวันที่เราจะรณรงค์และให้ความสำคัญของการ ” หมุนเวียน รีไซเคิล ลดปริมาณขยะ “
เหตุผลที่ต้องทำการหมุนเวียนและรีไซเคิลทรัพยากรที่เราใช้ไปแล้ว ให้นำกลับมาใช้ใหม่หรือมีประโยชน์อีกครั้ง เพื่อที่จะลดหรือไม่ต้องหาแหล่งทรัพยากรใหม่ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้(จากปริมาณขยะและการผลิตที่น้อยลง) เพราะการนำกลับไปใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ
🟢 ในด้านเกษตรกรรม ประเทศไทย จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือ ที่เรียกว่า ชีวมวล (Biomass) ประมาณปีละ 60 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณการทิ้งทรัพยาที่เยอะอย่างมหาศาล
🟢 ในด้านอุตสาหกรรม ชีวมวล จะถูกแปรรูปให้เป็นกลายเป็น เชื้อเพลิงชีวมวล ใช้แทน เชื้อเพลิงฟอสซิล ผ่านระบบเครื่องจักร หม้อไอน้ำ (Boiler) กลายเป็นพลังงานไอน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
Global Recycling Day ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกัน ลดการใช้ทรัพยากร สนับสนุนการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ซ้ำ และ ผลักดันการ ” หมุนเวียน รีไซเคิล ลดปริมาณขยะ ” เพื่อโลกที่ดีขึ้นในอนาคต
🌍 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสีเขียว เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา 😊