new_th003

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันเด็ก 11 ม.ค.62

รร.บ้านบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

รร.บ้านสันติสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Arrow
Arrow
ArrowArrow

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก เล่นเกม แจกเครื่องเขียน และ อุปกรณ์การเรียน ให้กับ

1.รร.บ้านบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร

2.รร.บ้านสันติสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

5.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร