new_th001

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider

วันที่ 30 เมษายน 2562

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) รับเกียรติบัตรดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ : ระดับทอง

สามารถชมภาพขนาดใหญ่ได้ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊ก