Member Login

[swpm_login_form]

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Learning ABM
1. กรณีที่เข้าใช้งานครั้งแลกให้ทำการลงทะเบียนการใช้งานโดยกดที่  Join Us
2. ในการลงทะเบียนนั้น Email ให้ใช้ Email ของ ABM เท่านั้น
3. หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นขอแนะนำให้ทำการ Log-Out ทุกครั้ง