job_all_abm4

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

Export Sales Manager

QC Manager

ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

FSC/PEFC CoC Officer 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

:02 415 0054 ext. 2806, 2801

:061 410 8877, 098 829 9526

:Recruitment@asiabiomass.com

 

​สายอาชีพและความก้าวหน้า
​การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Slider

4.) ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกรายได้ให้ครบถ้วนและจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง

 2. ตรวจสอบและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แผนวางบิล นำไปส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด

 3. จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายละเอียดรายได้ ลูกหนี้คงค้างประจำเดือน จัดทำข้อมูลส่งผู้สอบบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 4. ปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้งตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้า

 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.ตรี ด้านบัญชี

 2. อายุ 30-40 ปี

 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์ระดับบริหาร 3 ปี

 4. มีทักษะด้านการปิดบัญชี ภาษี จัดทำงบกระแสเงินสดได้

 5. มีความกระตือรือร้น ,ความละเอียดรอบคอบ, Can do Attitude

 6. มีประสบการณ์ด้าน Navision หรือ ERP อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ