job_all_abm3

ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

 

Export Sales Manager

 

QC Manager

 

 Sourcing Manager

เจ้าหน้าที่จัดการสวนไม้และ CoC

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

:02 415 0054 ext. 2806, 2801

:061 410 8877, 098 829 9526

:Recruitment@asiabiomass.com

 

​สายอาชีพและความก้าวหน้า
​การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
Slider

2.) QC Manager

Job Description

 1. ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสินค้า

 2. จัดทำมาตรฐาน ISO 9001

 3. ควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

 4. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ โรงงานคู่ค้า

Qualifications

 1. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์

 2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติ

 4. มีความรู้ด้านการจัดทำรายงาน ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 6. มีความรู้ด้านระบบ ISO:9001

 7. มีประสบการณ์ ด้าน Inspection เกี่ยวกับสินค้าด้านการเกษตร /แร่/ชีวมวล