news_for_set

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

 

27 เม.ย. 2565

ABM

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

22 เม.ย. 2565

ABM

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

3 มี.ค. 2565 

ABM

การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์บริษัท

24 ก.พ. 2565 

ABM

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

24 ก.พ. 2565 

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

24 ก.พ. 2565 

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

24 ก.พ. 2565 

ABM

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ม.ค. 2565

ABM

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

 

24 พ.ย. 2564

ABM

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

16 พ.ย. 2564

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

10 พ.ย. 2564

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

10 พ.ย. 2564

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พ.ย. 2564

ABM

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

28 ต.ค. 2564

ABM

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า

20 ต.ค. 2564

ABM

แจ้งกรรมการเปลี่ยนนามสกุล

13 ต.ค. 2564

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

13 ต.ค. 2564

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 ต.ค. 2564

ABM

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

22 มิ.ย. 2564

ABM

ชี้แจง Trading Alert List (แก้ไข Template)

22 มิ.ย. 2564

ABM

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

22 มิ.ย. 2564

ABM

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

22 มิ.ย. 2564

ABM

Trading Alert List Information

11 พ.ค. 2564

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

11 พ.ค. 2564

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พ.ค. 2564

ABM

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

28 เม.ย. 2564

ABM

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1 เม.ย. 2564

ABM

การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์บริษัท

25 ก.พ. 2564

ABM

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

25 ก.พ. 2564

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 2564

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

25 ก.พ. 2564

ABM

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

25 ก.พ. 2564

ABM

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

5 ม.ค. 2564

ABM

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

 

2 ธ.ค. 2563

ABM

แจ้งการลาออกของผู้อำนวยการด้านจัดหาและซัพพลายเชน BU1

19 พ.ย. 2563

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

12 พ.ย. 2563

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

12 พ.ย. 2563

ABM

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 2563

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

9 ต.ค. 2563

ABM

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (แก้ไข)

9 ต.ค. 2563

ABM

ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์บางฉบับ

29 ก.ย. 2563

ABM

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า

15 ก.ย. 2563

ABM

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

10 ก.ย. 2563

ABM

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2563

19 ส.ค. 2563

ABM

แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563

11 ส.ค. 2563

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

11 ส.ค. 2563

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 2563

ABM

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

30 ก.ค. 2563

ABM

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

7 ก.ค. 2563

ABM

แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

7 ก.ค. 2563

ABM

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท

23 มิ.ย. 2563

ABM

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

28 พ.ค. 2563

ABM

การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์บริษัท

20 พ.ค. 2563

ABM

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

13 พ.ค. 2563

ABM

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

13 พ.ค. 2563

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

13 พ.ค. 2563

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 2563

ABM

การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

7 เม.ย. 2563

ABM

ยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

31 มี.ค. 2563

ABM

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

26 ก.พ. 2563

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

26 ก.พ. 2563

ABM

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

26 ก.พ. 2563

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

26 ก.พ. 2563

ABM

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

29 ม.ค. 2563

ABM

แรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

03 ม.ค. 2563

ABM

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

27 ธ.ค. 2562

ABM

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม

18 พ.ย. 2562

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (แก้ไขครั้งที่ 1)

11 พ.ย. 2562

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พ.ย. 2562

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

11 พ.ย. 2562

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

30 ต.ค. 2562

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

13 ส.ค. 2562

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 ส.ค. 2562

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค. 2562

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2562

ABM

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท

26 เม.ย. 2562

ABM

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

25 ก.พ. 2562

ABM

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

25 ก.พ. 2562

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

25 ก.พ. 2562

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

25 ก.พ. 2562

ABM

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

29 ม.ค. 2562

ABM

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

       

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

12 พ.ย. 2561 18:02

ABM

ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย

รายละเอียด

09 พ.ย. 2561 21:00

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

รายละเอียด

09 พ.ย. 2561 21:00

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

รายละเอียด

09 พ.ย. 2561 20:59

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

ZIP

09 พ.ย. 2561 19:59

ABM

แจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ

รายละเอียด

06 พ.ย. 2561 18:53

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

01 ต.ค. 2561 19:10

ABM

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า

รายละเอียด

16 ส.ค. 2561 07:18

ABM

แจ้งการลาออกของผู้บริหาร

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:47

ABM

การจัดตั้งบริษัทย่อย

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:46

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:40

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:36

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

ZIP

31 ก.ค. 2561 12:31

ABM

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

รายละเอียด

03 ก.ค. 2561 08:18

ABM

ชี้แจงความคืบหน้าของการเคลมประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลังสินค้า Bintulu ของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย

รายละเอียด

08 มิ.ย. 2561 08:12

ABM

แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

รายละเอียด

11 พ.ค. 2561 20:58

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

รายละเอียด

11 พ.ค. 2561 20:44

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ZIP

11 พ.ค. 2561 18:33

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

รายละเอียด

10 พ.ค. 2561 17:11

ABM

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท

รายละเอียด

26 เม.ย. 2561 18:48

ABM

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด