news_for_set

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

11 พ.ย. 2562

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พ.ย. 2562

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

11 พ.ย. 2562

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

30 ต.ค. 2562

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

13 ส.ค. 2562

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

13 ส.ค. 2562

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

13 ส.ค. 2562

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

08 พ.ค. 2562

ABM

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท

26 เม.ย. 2562

ABM

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

25 ก.พ. 2562

ABM

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

25 ก.พ. 2562

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

25 ก.พ. 2562

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

25 ก.พ. 2562

ABM

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

29 ม.ค. 2562

ABM

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

เวลา

แหล่งข่าว

หัวข้อข่าว

12 พ.ย. 2561 18:02

ABM

ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย

รายละเอียด

09 พ.ย. 2561 21:00

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

รายละเอียด

09 พ.ย. 2561 21:00

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

รายละเอียด

09 พ.ย. 2561 20:59

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

ZIP

09 พ.ย. 2561 19:59

ABM

แจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ

รายละเอียด

06 พ.ย. 2561 18:53

ABM

แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

01 ต.ค. 2561 19:10

ABM

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า

รายละเอียด

16 ส.ค. 2561 07:18

ABM

แจ้งการลาออกของผู้บริหาร

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:47

ABM

การจัดตั้งบริษัทย่อย

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:46

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:40

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

09 ส.ค. 2561 19:36

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

ZIP

31 ก.ค. 2561 12:31

ABM

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

รายละเอียด

03 ก.ค. 2561 08:18

ABM

ชี้แจงความคืบหน้าของการเคลมประกันความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่คลังสินค้า Bintulu ของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย

รายละเอียด

08 มิ.ย. 2561 08:12

ABM

แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

รายละเอียด

11 พ.ค. 2561 20:58

ABM

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

รายละเอียด

11 พ.ค. 2561 20:44

ABM

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

ZIP

11 พ.ค. 2561 18:33

ABM

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

รายละเอียด

10 พ.ค. 2561 17:11

ABM

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์บริษัท

รายละเอียด

26 เม.ย. 2561 18:48

ABM

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด