IROs


Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

        เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี  จึงเห็นสมควรให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ  เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้สาวนเสียและสังคมโดยรวม

บริษัทฯ  เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าว  จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จ  มีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

1.1  ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อ  การบริหารงานและการทำงานของตน

1.2  มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

1.3  ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์   ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

1.4  ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการ ควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

1.5  มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

1.6  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

2. ข้อพึงปฎิบัติทางจริยธรรม

บริษัทกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

2.1  มีภาวะผู้นำ

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการบริษัท

2.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ บริษัท

2.3  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.4  รักษาทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ ผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

2.5  ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก่ปัญหาร่วมกันในการทำงาน

2.6  เป็นพลเมืองดี

ผู้บริหารและพนักงานพึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยูร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

2.7  ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหากการรับนั้นอาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้

2.8  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท

2.9  ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง มิชอบ