view2019

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

ายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR-CODE)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติคุณปิ่นมณี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ใบตอบรับเข้าร่วม (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบมอบฉันทะ ก ข ค

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฟอร์ม 1-3)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วีดีโอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับเต็ม) 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2563 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR-CODE)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุม ห้องประชุม The Bright ชั้น 3 อาคาร A

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฟอร์ม 1-3)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR-CODE)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุม ห้องประชุม The Bright ชั้น 3 อาคาร A

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฟอร์ม 1)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ฟอร์ม 2-3)

วีดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 EP.2 (08/05/2562)

วีดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 EP.1 (08/05/2562)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ QR-CODE)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่ประชุม ห้องประชุม The Bright ชั้น 3 อาคาร A

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฟอร์ม 1)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฟอร์ม 2-3)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ฉบับเต็ม)

รายงานการกระจายการถือหุ้น 3 เมษายน 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

Asia Biomass Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ABM

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป็นผู้ประกอบการจัดจําหน่ายเชื อเพลิงชีวมวล

เลขทะเบียนบริษัท

0107560000061

ทุนจดทะเบียน

150,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

150,000,000.00 บาท

จำนวนหุ้นชำระแล้ว

300,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

273/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์

02-415-0054

โทรสาร

02-894-0066

Website

www.asiabiomass.com

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-415-0054 ต่อ 2619

โทรสาร : โทรสาร : 02-894-0066

Email : apiratee@asiabiomass.com

แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 02-415-0054 ต่อ 2629

Email : ir@asiabiomass.com

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-229-2800

โทรสาร : 02-654-5472

ผู้สอบบัญชี

นายณรงค์ หลักฐาน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4700
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4701
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7236
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10356
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
555/5-6 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท 63(เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น