Chairman

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

       ABM ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล  และให้บริการธุรกิจขนส่ง  ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โปร่งใส    ยึดมั่นในหลักจริยธรรม บรรษัทภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงแนวทางการทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างการเติบโตของบริษัท และมุ่งมั่นสร้างสมดุลของการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจ

       ในปี 2561 จากภาพรวมตลาดเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่เติบโตอย่างชะลอตัวลง ราคาเชื้อเพลิงชีวมวลที่ปรับตัวลดลงและการแข่งขันที่สูง ABM ได้รับผลกระทบในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ABM ได้มีการปรับตัวตามแผนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด คำนึงถึงเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล CSR-DIW BEGINNER , รางวัลโรงงานสีเขียว ระดับ 2 ,ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ Platinum จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   รวมทั้งผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 และระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  FSC-CoC/Cw  นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งหวังการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย

      ท้ายที่สุดนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความ16-192เชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา และที่สำคัญบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทนซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัทพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนรวมทุกๆ ท่านตลอดไป

             ในนามคณะกรรมการบริษัท