Chairman

Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

Slider

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

             ABM ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึ่งมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสมดุลของการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน  ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การดำเนินธุรกิจของ ABM   ยังยึดหลักของห่วงโซ่อุปทานคือ การยกระดับความสามารถด้านการบริหาร เช่น การลดต้นทุนคลังสินค้า การเพิ่มผลิตภาพ หรือการลดความสูญเปล่า ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียติกำจร

     (ประธานกรรมการ)