all_news

ห้องข่าว ABM

Slider

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว ปี 2561

File Type

8 มิถุนายน 2561 แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1(F45-3)

9 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็ปไซต์ของบริษัท

9 พฤษภาคม 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

9 พฤษภาคม 2561 VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PART1

9 พฤษภาคม 2561 VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PART2

9 พฤษภาคม 2561 VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PART3

9 พฤษภาคม 2561 VDO การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PART4

26 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

30 มีนาคม 2561 เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

12 มีนาคม 2561 แจ้งมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (เพิ่มเติมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561)

2 มีนาคม 2561 ชี้แจงเหตุการณ์ไฟไหม้สินค้าประเภทกะลาปาล์มบางส่วน ที่คลังสินค้า Bintulu ของบริษัทย่อย ในประเทศมาเลเซีย(เพิ่มเติม)

2 มีนาคม 2561 ชี้แจงเหตุการณ์ไฟไหม้สินค้าประเภทกะลาปาล์มบางส่วน ที่คลังสินค้า Bintulu ของบริษัทย่อย ในประเทศมาเลเซีย

26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(แก้ไข PDF)

26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(แก้ไข PDF)

26 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 นโยบายส่งงบการเงิน