Financial

ข้อมูลด้านการเงิน

รายงานประจำปี 2561

การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผลและ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

แบบฟอร์ม 56-1

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

แบบฟอร์ม 56-1

รายงานประจำปี 2560