Independent_Directors

หลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประสบการณ์การสรรหา และ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลมานานกว่า 60 ปี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

Slider

คณะกรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์