E-bottom_test

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลรายไตรมาส
ข้อมูลรายปี
ข้อมูลรายไตรมาส

ล้านบาท 

 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

ไตรมาส
2/2563

ไตรมาส
3/2563

ไตรมาส

4/2563

ไตรมาส

1/2564

ไตรมาส

2/2564

ผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

รายได้

327.64 335.23 382.11  476.53 485.76

กำไรขั้นต้น

50.26 48.14 63.72  85.18 76.78

กำไรสุทธิ

0.92 (3.10) 1.26  10.35 3.15

ฐานะทางการเงิน

 

 

   

สินทรัพย์

774.84 814.98 892.99 1,000.33 965.35

หนี้สิน

543.56 585.65 663.44 655.87 617.25

ส่วนของผู้ถือหุ้น

231.29 229.33 229.56 344.45 348.09

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

ไตรมาส 2/2563

 

ไตรมาส 3/2563

 

ไตรมาส 4/2563

 

ไตรมาส 1/2564

ไตรมาส 2/2564

สภาพคล่อง

 

 

 

 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.88 0.76
0.85  0.89 0.86

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

        39.96 38.44 40.41  38.25 39.56

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

46.40 45.06
46.48  43.01 41.18

ระยะเวลาชำระหนี้

(วัน)

11.78 11.23
14.14  16.71 12.64

วงจรเงินสด

(วัน)

74.57 72.28
72.75  64.54 68.10

ความสามารถในการทำกำไร

 

 

   

อัตรากำไรขั้นต้น

(%)

20.80 14.36
14.20  17.87 15.91

อัตรากำไรสุทธิ

(%)

0.38 (0.89)
(0.07 1.97 0.55

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 

 

   

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

1.96 1.99
1.94  0.48 0.52

นโยบายทางการเงิน

 

 

   

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

2.35 2.42
2.89  1.90 1.77

หมายเหตุ  คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง

ข้อมูลรายปี

ล้านบาท 

ข้อมูลทางการเงิน

2560

2561

2562

2563

ผลการดำเนินงาน

รายได้

1,246.06 1,296.64 1,332.00 1,567.78

กำไรขั้นต้น

294.68 207.61 265.07 281.45

กำไรสุทธิ

15.63 (31.15) (15.66) 17.10

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

808.45 647.64 714.96 892.99

หนี้สิน

655.53 408.20 501.17 663.44

ส่วนของผู้ถือหุ้น

152.92 239.44 213.79 229.56

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

2560

2561

2562

2563

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.77
0.81
0.89
0.85

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

32.79
31.10
39.34
43.24

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

104.92
79.36
49.78
51.21

ระยะเวลาชำระหนี้

(วัน)

11.00
14.86
13.68
16.78

วงจรเงินสด

(วัน)

126.71
95.60
75.44
77.68

ความสามารถในการทำกำไร

กำไรขั้นต้น

(%)

23.65 16.11 20.03 0.18

กำไรสุทธิ

(%)

1.26 (2.40) (1.68) 0.01

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

1.59 1.78 1.95 1.95

นโยบายทางการเงิน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

4.29 1.70 2.32 2.89

หมายเหตุ  คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง

2564
2563
2562
2561
2560
2564

งบการเงินตรมาสที่ 1/2564

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 223KB


 
2563

งบการเงินตรมาสที่ 1/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 229KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 204KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 260KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 529KB


2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 109KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 120KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 121KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 204KB


2561

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 197 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 119 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 115 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 114 KB


2560

งบการเงินปี 2560

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 206 KB


 
2564
2563
2562
2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564


ขนาดไฟส์ : 195KB


 

 

 

 

 

 

 

2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2563/span>


ขนาดไฟส์ : 711KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563


ขนาดไฟส์ : 705KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563


ขนาดไฟส์ : 690KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563


ขนาดไฟส์ : 193KB


2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562


ขนาดไฟส์ : 572KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562


ขนาดไฟส์ : 638KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย. 2562


ขนาดไฟส์ : 559KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562


ขนาดไฟส์ : 686KB