E-bottom_test

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลรายไตรมาส
ข้อมูลรายปี
ข้อมูลรายไตรมาส

ล้านบาท 

 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

ไตรมาส

4/2564

ไตรมาส

1/2565

ไตรมาส

2/2565

ไตรมาส

3/2565

ผลการดำเนินงาน

 

 

 

 

รายได้

473.97 612.99 568.58 708.47

กำไรขั้นต้น

64.65 78.33 88.57 105.84

กำไรสุทธิ

12.04 6.75 8.36 9.13

ฐานะทางการเงิน

       

สินทรัพย์

1,032.35 951.25 1255.26

1408.24

หนี้สิน

674.71 585.89 880.7 1025.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น

357.64 365.36 374.56 383.42

 

อัตราส่วนทางการเงิน

ไตรมาส 4/2564

ไตรมาส 1/2565

ไตรมาส 2/2565

ไตรมาส 3/2565

สภาพคล่อง

 

 

 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.89 0.89 0.93 0.93

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

42.76 33.07 35.04 28.98

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

45.31 30.71 42.47 59.49

ระยะเวลาชำระหนี้

(วัน)

2.75 8.24 10.07 8.69

วงจรเงินสด

(วัน)

85.32 55.54 67.44 79.78

ความสามารถในการทำกำไร

       

อัตรากำไรขั้นต้น

(%)

13.64 12.78 15.58 14.94

อัตรากำไรสุทธิ

(%)

2.54 1.10 1.47 1.29

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

       

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.46 0.64 0.53 0.50

นโยบายทางการเงิน

       

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

1.89 1.60 2.35 2.67

หมายเหตุ  คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง

ข้อมูลรายปี

ล้านบาท 

 

ข้อมูลทางการเงิน

2561

2562

2563

2564

ผลการดำเนินงาน

 

รายได้

1,296.64 1,332.00 1,567.78 1,928.30

กำไรขั้นต้น

207.61 265.07 281.45 311.36

กำไรสุทธิ

(31.15) (15.66) 17.10 22.02

ฐานะทางการเงิน

 

สินทรัพย์

647.64 714.96 892.99 1,032.35

หนี้สิน

408.20 501.17 663.44 674.71

ส่วนของผู้ถือหุ้น

239.44 213.79 229.56 357.64

 

อัตราส่วนทางการเงิน

 

2561

2562

2563

2564

 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.81
0.89
0.85 0.89

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

(วัน)

31.10
39.34
43.24 41

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

(วัน)

79.36
49.78
51.21 50

ระยะเวลาชำระหนี้

(วัน)

14.86
13.68
16.78 15

วงจรเงินสด

(วัน)

95.60
75.44
77.68 77

ความสามารถในการทำกำไร

 

กำไรขั้นต้น

(%)

16.11 20.03 0.18 16.32

กำไรสุทธิ

(%)

(2.40) (1.68) 0.01     1.39

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

1.78 1.95 1.95 2.00

นโยบายทางการเงิน

 

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

1.70 2.32 2.89 1.89

หมายเหตุ  คำนวณจาก 4 ไตรมาสย้อนหลัง

2565
2564
2563
2562
2561
2560
2565

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 204KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 204KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 186KB


 

 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2565

 

 

2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 237KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 251KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 259KB


 

 

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2564

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 534KB


 

2563

งบการเงินตรมาสที่ 1/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 229KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 204KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 260KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2563

(สอบทานแล้ว)

ขนาดไฟส์ : 529KB


2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 109KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 120KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 121KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2562

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 204KB


2561

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 197 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 119 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 115 KB


 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 114 KB


2560

งบการเงินปี 2560

(สอบทานแล้ว)


ขนาดไฟส์ : 206 KB


 
2565
2564
2563
2562
2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565


ขนาดไฟส์ : 198KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565


ขนาดไฟส์ : 210KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565


ขนาดไฟส์ : 216KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3

2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564


ขนาดไฟส์ : 195KB


 

 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564


ขนาดไฟส์ : 223KB


 

 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564


ขนาดไฟส์ : 224KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564


ขนาดไฟส์ : 224KB


2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2563/span>


ขนาดไฟส์ : 711KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563


ขนาดไฟส์ : 705KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563


ขนาดไฟส์ : 690KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563


ขนาดไฟส์ : 193KB


2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562


ขนาดไฟส์ : 572KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562


ขนาดไฟส์ : 638KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ย. 2562


ขนาดไฟส์ : 559KB


 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562


ขนาดไฟส์ : 686KB