CSR17-7-68

เนื่องในเทศกาล “วันเข้าพรรษา”
หนึ่งในวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทางบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 และ ถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟ ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565
กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมตามศาสนา “วันเข้าพรรษา” ให้ดำรงสืบไป
“ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ”