Event-CSR-2

News & activities

ข่าวสารและกิจกรรม

Slider

มื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

  บมจ.เอเชีย ไบโอแมส ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วม “ทำบุญ” ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน หลอดไฟ
เพื่อความเป็นสิริมงคล ในประเพณีวันเข้าพรรษา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จังหวัดสมุทรสาคร

 

สามารถชมภาพขนาดใหญ่ได้ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊ก