CSR12-6-65

ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน
มอบเงินช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ด้วยชุมชนปากน้ำได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรม x-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ภายใต้โครงการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้ค้นพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตชุมชนปากน้ำ คือ นายประสาร สังข์ทอง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชายสูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งที่อยู่อาศัยสร้างเป็นลักษณะกระท่อมไม้ สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีห้องน้ำ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพไม่เพียงพอ
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้แก่ นายประสาร สังข์ทอง เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯได้มอบเงินช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และพนักงานบริษัทฯร่วมสมทบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,250 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 12,250 บาท
“ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ”