CSR ABM สนับสนุนสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

💚 ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน 💚
มอบเงินช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ด้วยชุมชนปากน้ำได้ร่วมบูรณาการการทำงานกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรม x-ray ชุมชน เคาะประตู เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ภายใต้โครงการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้ค้นพบผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตชุมชนปากน้ำ คือ นายประสาร สังข์ทอง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5 ถนนสุราษฎร์-ปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชายสูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง ในที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งที่อยู่อาศัยสร้างเป็นลักษณะกระท่อมไม้ สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีห้องน้ำ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพไม่เพียงพอ
 
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำให้แก่ นายประสาร สังข์ทอง เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯได้มอบเงินช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำ
 
“ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ”
#ABM #ABMCSR
 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
Youtube : Asia Biomass Public Company Limited