CSR ABM บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

💚 ABM ร่วมด้วยช่วยชุมชน 💚
บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติสุข จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
 
โรงเรียนบ้านสันติสุข ขอขอบคุณสำหรับการอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
 
“ ยินดีที่จะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้เกิดความรู้สึกดีๆ และ คุณภาพชีวิตที่ดี สืบไป ”
#ABM #ABMCSR
 
ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Facebook : Asia Biomass Public Company Limited
Youtube : Asia Biomass Public Company Limited