Contact_SC

Corporate Information

ข้อมูลองค์กร
Slider

ติดต่อเลขานุการบริษัท

 

นางอภิรตี สกุลอินทร์
ผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์    : 02-415-0054 ต่อ 
โทรสาร      :
อีเมล์          : Secretary@asiabiomass.com

                  : apiratee@asiabiomass.com