Corparate_Grovemebt

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Slider

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)   ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน จึงเห็นควร ให้มีการประมวลและจัดทำหลักบรรษัทภิบาลขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม  และ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยึดมั่น  ในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต   มีการกำหนด นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และ การกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมไทย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม


นโยบายสำคัญ


เอกสาร

ดาวน์โหลด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการทำงาน

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัท

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กฎบัตร


เอกสาร

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารสำคัญ


เอกสาร

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรอง

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับบริษัท

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน จดหมายลงทะเบียนกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) 273/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ac@asiabiomass.com