กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมและข่าวสาร

Slider

รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน Forest Stewardship Council : FSC

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) โดยคุณธิญาดา  ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ (กลาง) ,คุณณัชปภา  ควรสถาพร  กรรมการบริษัท (ลำดับที่ 2 จากซ้าย)  และ คุณพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ  ผู้อำนวยการด้านบริหารจัดหาและซัพพลายเชน BU2 (MR) (ลำดับที่ 2 จากขวา) ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน Forest Stewardship Council : FSC ,การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากคุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ลำดับที่ 1 จากขวา) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ