่job_abm

ร่วมงานกับเรา
Slider

เอเชีย ไบโอแมส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน โดยเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารจัดการ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ  ของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน อย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน

 

1.) Export Sales Manager

Job Description:

 • Generate sales to meet annual sales target.
 • Forecast and achieve sales targets for export markets.
 • Prospect for potential new clients and turn this into increased business.
 • Visit clients and follow up on proposed Export Sale. (Japan, Korea, China, SEA)
 • Create and maintain good relationship with both existing and future client.
 • Call on and follow up closely with clients, makes offers and proposals to conclude sales for company’s biomass
 • Assist and coordinate in loading and discharging Biomass activity.
 • Present to and consult with senior level management on business trends with a view to developing new services, products and distribution channels.

Qualifications:

 • Over 30 years of age
 • A bachelor’s degree in agricultural economics, business, international business or marketing MBA or other related degree is a plus
 • Minimum 3-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Familiarity / Japan / Korea Market
 • Fluent English(spoken & written)
 • Japanese, Korean and SEA is an advantage
 • Computer literacy.
 • Strong communication skill.
 • Direct experience in Biomass product commodity prefer advance.
 • Able to work under pressure.
 • Expert in commodity Trading

2.) Domestic Sales Manager

Responsibilities

 • Visit clients and follow up on proposed sale.
 • Create and maintain good relationship with both existing and future client.
 • Manage sale and after sale service to serve client’s requirement and satisfaction.
 • Collaborate with other departments to ensure the on-time delivery and client’s need.
 • Prepare sale summary reports and forecasts.

Qualifications

 • Male / Female at least Bachelor’s Degree in Engineering, Scientist or Business Administration
  (Marketing).
 • 35 –  45 years of age for Engineer level.
 • 2 years experience in Industrial sale or related field for Engineer level.
 • Good command of English (spoken & written)
 • Computer literacy.
 • Strong communication skill.
 • Able to work under pressure .
 • Own car and can travel in the upcountry if any.

3.) QC Manager

Job Description

 1. ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพสินค้า
 2. จัดทำมาตรฐาน ISO 9001
 3. ควบคุมเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
 4. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ โรงงานคู่ค้า

Qualifications

 1. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติ
 4. มีความรู้ด้านการจัดทำรายงาน ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 6. มีความรู้ด้านระบบ ISO:9001
 7. มีประสบการณ์ ด้าน Inspection เกี่ยวกับสินค้าด้านการเกษตร /แร่/ชีวมวล

4.) ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกรายได้ให้ครบถ้วนและจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 2. ตรวจสอบและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แผนวางบิล นำไปส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด
 3. จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายละเอียดรายได้ ลูกหนี้คงค้างประจำเดือน จัดทำข้อมูลส่งผู้สอบบัญชีและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบทั้งตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้า
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.ตรี ด้านบัญชี
 2. อายุ 30-40 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์ระดับบริหาร 3 ปี
 4. มีทักษะด้านการปิดบัญชี ภาษี จัดทำงบกระแสเงินสดได้
 5. มีความกระตือรือร้น ,ความละเอียดรอบคอบ, Can do Attitude
 6. มีประสบการณ์ด้าน Navision หรือ ERP อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5.) เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. มีประสบการณ์โปรแกรม Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 1. บันทึกตั้งหนี้ และใบสำคัญจ่าย
 2. จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1 ภงด.353
 3. ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 4. รับผิดชอบงานบัญชีลูกหนี้ ของกลุ่ม บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
 5. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์

 


6.) FSC/PEFC CoC Officer 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 1. บริหารจัดการ Plantation
 2. บริหารจัดการโครงการสวนป่า และ Project ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี คณะวนศาสตร์
 3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้นในการทำงาน
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 5. สามารถปฏิบัติงานที่สาขาบางกุ้งได้ (จ.สุราษฏร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

:02 415 0054 ext. 2806, 2801

:061 410 8877, 098 829 9526 , 085-3682067

:Recruitment@asiabiomass.com