md005abm

ข้อมูลองค์กร

 

ความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ

 

นโยบายที่ยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

 

โครงสร้างการถือหุ้น

 

โครงสร้างองค์กร

 

การรับส่งสินค้า

 

เลือกคณะกรรมการบริษัท

   
 

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร

 

นางณัชปภา ควรสถาพร

 

นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร

 

 

นายพนม ควรสถาพร

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

 

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

 

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

   
 

Corporate Information

ข้อมูลองค์กร
Slider

กรรมการบริษัท

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันด์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 27 มกราคม 2558/ 13 กรกฎาคม 2558

อายุ 45 ปี

   
   
 


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ, Manchester Business School, UK.

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน, London Business School, UK.

 • ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์, The University of Melbourne, Australia

 

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2016

 

ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ส์

2562 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม์ โฮลดิ้งส์ วัน

2562 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม์ โฮลดิ้งส์ ทู

2559 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. เชิงมน เรียลเอสเตท

2558 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียไบโอแมส

2558 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี อารีย์

2558 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. เอ็น วาย อี เขาใหญ่

2558 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี สวัสดี

2558 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี แสงทอง

2557 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี ดีเวลลอปเม้นท์

2556 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท บจก. นายณ์ เอสเตท

2554 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บจก. พีวายไอ แคปปิตอล

2548 – ปัจจุบัน       ●             กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ กรรมกบจก. เอฟฟินิตี้

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน : -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ส์

 • กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม์ โฮลดิ้งส์ วัน

 • กรรมการบริษัท บจก. สาทร ไพรม์ โฮลดิ้งส์ ทู

 • กรรมการบริษัท บจก. เชิงมน เรียลเอสเตท

 • กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี อารีย์

 • กรรมการบริษัท บจก. เอ็น วาย อี เขาใหญ่

 • กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี สวัสดี

 • กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวี แสงทอง

 • กรรมการบริษัท บจก. เอ็นวาย อี ดีเวลลอปเม้นท์

 • กรรมการบริษัท บจก. นายณ์ เอสเตท

 • กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บจก. พีวายไอ แคปปิตอล

 • กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ กรรมกบจก. เอฟฟินิตี้

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.00 %

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.00 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี