holiday

ประกาศ

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

กลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สำนักงานงานใหญ่และบริษัทในเครือ ขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563 ของทางบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้


1

วันพุธที่

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันจันทร์ที่

10

กุมภาพันธ์

วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

3

วันจันทร์ที่

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

วันจันทร์ที่

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

วันอังคารที่

14

เมษายน

วันสงกรานต์

6

วันพุธที่

15

เมษายน

วันสงกรานต์

7

วันศุกร์ที่

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

8

วันพุธที่

6

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

9

วันพุธที่

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

10

วันอังคารที่

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

11

วันพุธที่

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

12

วันอังคารที่

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

13

วันพุธที่

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

14

วันจันทร์ที่

7

ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

15

วันอังคารที่

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี


 

ประกาศ

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

กลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ ประจำสาขา บางน้ำจืด บางปะกง ขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563 ของทางบริษัท โดย

ยมีรายละเอียดดังนี้


1

วันพุธที่

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันเสาร์ที่

8

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

วันจันทร์ที่

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

วันจันทร์ที่

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

วันอังคารที่

14

เมษายน

วันสงกรานต์

6

วันพุธที่

15

เมษายน

วันสงกรานต์

7

วันศุกร์ที่

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

8

วันพุธที่

6

พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

9

วันพุธที่

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

10

วันอังคารที่

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

11

วันพุธที่

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ

12

วันอังคารที่

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

13

วันศุกร์ที่

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

14

วันเสาร์ที่

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

15

วันอังคารที่

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี


 

ประกาศ

เรื่อง  วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563

กลุ่มบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี ขอประกาศให้พนักงานทุกท่านได้ทราบถึงวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563 ของทางบริษัท โดย

ยมีรายละเอียดดังนี้


1

วันพุธที่

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

2

วันเสาร์ที่

8

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

3

วันจันทร์ที่

6

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4

วันจันทร์ที่

13

เมษายน

วันสงกรานต์

5

วันอังคารที่

14

เมษายน

วันสงกรานต์

6

วันพุธที่

15

เมษายน

วันสงกรานต์

7

วันศุกร์ที่

1

พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

8

วันพุธที่

3

มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

9

วันอังคารที่

28

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

10

วันพุธที่

12

สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

11

วันพุธที่

16

กันยายน

วันสารทไทย

12

วันอังคารที่

13

ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

13

วันศุกร์ที่

23

ตุลาคม

วันปิยมหาราช

14

วันเสาร์ที่

5

ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

15

วันอังคารที่

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี