Company History

หลากหลายผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากประสบการณ์การสรรหา และ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลมานานกว่า 60 ปี

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

Slider

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร

ประธานกรรมการ

นางณัชปภา ควรสถาพร

รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร

นางสาวธิญาดา ควรสถาพร

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร

นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรการตรวจสอบ

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube