award2018_2019_new_2

Corporate Information

ข้อมูลองค์กร
Slider

รางวัลและความสำเร็จ


[popup_trigger id="5214" tag="popmake-test-popup001a"]ใบรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืน FSC Chain of Custody (CoC) : 09 สิงหาคม 2559[/popup_trigger]

 


[popup_trigger id="5247" tag="popmake-test-popup002a"]ใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 : 26 พฤศจิกายน 2561[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5254" tag="popmake-test-popup003a"]ใบรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 : 25 สิงหาคม 2561[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5264" tag="popmake-test-popup004a"]ใบเกียรติบัตรกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ : 28 มิถุนายน 2561[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5272" tag="popmake-test-popup005a"]รางวัลเกีตรติยศ มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : 17 สิงหาคม 2560[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5279" tag="popmake-test-popup006a"]ใบประกาศเกีตรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระดับ Platinum : 19 ธันวาคม 2561[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5293" tag="popmake-test-popup007a"]ใบรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 บริษัท สถาพรธนาพัฒน์ จำกัด :
15 พฤศจิกายน 2560[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5296" tag="popmake-test-popup008a"]ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) : 27 ตุลาคม 2560[/popup_trigger]


[popup_trigger id="5299" tag="popmake-test-popup009a"]ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว (Green System) : 28 มกราคม 2562[/popup_trigger]

รางวัลและความสำเร็จ

สามารถชมภาพขนาดใหญ่ได้ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊ก